Reálna národná strana - Patriot

Našim cieľom je zjednotiť národne zmýšľajúcich patriotov (nie politické strany, ktoré sa označujú  za národné) do reálneho politického subjektu s vylúčením akýchkoľvek prvkov nacionalizmu, rasizmu, xenofóbie, politickej alebo inej neznášanlivosti na princípe patriotizmu, hrdosti na svoj pôvod, na svoju vlasť, majúc úctu a rešpekt k ostatným národnostiam, národom a etnickým spoločenstvám, žijúcim na území Slovenska ale aj v zahraničí, ktorí sa hlásia a považujú za hrdých slovenských patriotov. 

Zastávame názor, že delenie politickej scény na opozíciu a koalíciu je politickým prežitkom, patriacim do minulého storočia a je potrebné sa ho zbaviť. Delenie politickej scény na koalíciu a opozíciu vyvoláva nenávisť, rozdeľuje spoločnosť a dáva možnosť tzv. politickým príživníkom podieľať sa na moci a vedení štátu bez toho, aby reálne mali mandát od svojich voličov, pretože týchto je obyčajne minimum. Relatívne malý národný štát akým je Slovensko v európskom priestore a vôbec v globálnom svete, nemôže sa vnútorne deliť na tzv. opozíciu a koalíciu, ale politická moc v demokraticky zvolenom parlamente musí mať pomerné, ale predovšetkým zjednocujúce postavenie podľa úspešnosti toho-ktorého subjektu vo voľbách.

Je nanajvýš nutné odstrániť roztrieštenosť národných síl, ktorá sama o sebe suverenite Slovenskej republiky a to vo všetkých oblastiach spoločensko-ekonomického a politického života neprospieva, ba naopak, škodí mu tak na domácej politickej scéne ako aj v zahraničí.

Sme toho názoru, že hoci sme relatívne mladí, bez reálnych politických a marketingových skúseností, máme medzi sebou dostatok odborne skúsených a vzdelaných mladých ľudí, ktorí sú schopní byť reálnou národnou stranou Patriotov. 

S touto víziou sme oslovili dlhoročného sudcu a súčasného nezávislého europoslanca JUDr. Miroslava Radačovského, aby bol „tvárou“ našej novovzniknutej strany. Zastupuje Slovensko v Európskom parlamente, má reálne skúsenosti s bojom proti nespravodlivosti a je nezávislý europoslanec bez politickej príslušnosti. 

Považujeme za potrebné zdôrazniť náš reálny ambiciózny plán, spočívajúci v prispôsobení sa súčasným spoločensko-ekonomickým trendom digitálneho veku, ekologicky čistého zeleného Slovenska, sociálnej spravodlivosti a prosperity, zodpovedného globálneho partnerstva v európskom spoločenstve suverénnych národných štátov, demilitarizácie Európy, ochrany tradičných kultúrnych hodnôt Slovenska a pamäti národa. 

Predovšetkým je potrebné zvlášť zvýrazniť víziu tejto strany, že to nesmie byť strana jedného muža, že to musí byť strana rozhodujúca kolektívne a zvlášť to, že v politickej strane ako aj v prípadnom politickom pôsobení má byť 50% žien a 50% mužov. Podiel žien na politickom a verejnom živote je v súčasnosti minimálny. V 21. storočí je to absolútne neakceptovateľné. V budúcej možnej strane je nutné 50%-né zastúpenie žien a mužov, nezaťažených žiadnou politickou minulosťou.

Programovo a ideologicky musí byť strana akceptovateľná všetkými politickými subjektami, akceptovaná v zahraničí na sever, juh, východ a západ. Strana bez takejto akceptácie nemá žiadny spoločensko-politický zmysel, nech by mala voličskú podporu akúkoľvek. 

Dobrý obraz Slovenska v zahraničí, Európe a vôbec vo svete, hrdosť na svoju vlasť, je prvotným základným kritériom ekonomickej prosperity štátu a tým aj životnej úrovne občanov Slovenskej republiky. Akákoľvek politická strana alebo hnutie, ktorá nie je akceptovaná na domácej politickej scéne alebo v zahraničí je pre ďalšiu existenciu Slovenska nevhodná a svojím spôsobom zbytočná. 

Naše hlavné priority

01.

Ekologicky čisté zelené Slovensko

02.

Sociálna spravodlivosť a prosperita – ľudská práca nie je tovar

03.

Slovensko pripravené na digitálny vek

04.

Zjednotenie národných a proslovenských síl

05.

Posilniť naše zodpovedné globálne partnerstvo v Európskom spoločenstve suverénnych národných štátov

06.

Demilitarizácia Európy

07.

Rozvíjať, posilňovať a chrániť tradičné kultúrne hodnoty Slovenska a pamäť národa

08.

Mať úctu ku kultúrnym tradíciám, rodnému jazyku národnostných menšín, etnických skupín žijúcich na území Slovenska

JUDr. Miroslav Radačovský

Nezávislý poslanec Európskeho parlamentu

„Moja duša slovanská dovtedy spokojná nebude pokiaľ sa môj kôň z každej riečky sveta vody nenapije.“

Tu si môžete pozrieť moje vyjadrenia a názory:

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na kontakt@radacovsky-patriot.sk