Strana PATRIOT

Našim cieľom je zjednotiť národne zmýšľajúcich patriotov (nie politické strany, ktoré sa označujú  za národné) do reálneho politického subjektu s vylúčením akýchkoľvek prvkov nacionalizmu, rasizmu, xenofóbie, politickej alebo inej neznášanlivosti na princípe patriotizmu, hrdosti na svoj pôvod, na svoju vlasť, majúc úctu a rešpekt k ostatným národnostiam, národom a etnickým spoločenstvám, žijúcim na území Slovenska ale aj v zahraničí, ktorí sa hlásia a považujú za hrdých slovenských patriotov. 

Zastávame názor, že delenie politickej scény na opozíciu a koalíciu je politickým prežitkom, patriacim do minulého storočia a je potrebné sa ho zbaviť. Delenie politickej scény na koalíciu a opozíciu vyvoláva nenávisť, rozdeľuje spoločnosť a dáva možnosť tzv. politickým príživníkom podieľať sa na moci a vedení štátu bez toho, aby reálne mali mandát od svojich voličov, pretože týchto je obyčajne minimum. Relatívne malý národný štát akým je Slovensko v európskom priestore a vôbec v globálnom svete, nemôže sa vnútorne deliť na tzv. opozíciu a koalíciu, ale politická moc v demokraticky zvolenom parlamente musí mať pomerné, ale predovšetkým zjednocujúce postavenie podľa úspešnosti toho-ktorého subjektu vo voľbách.

logo patriot

Je nanajvýš nutné odstrániť roztrieštenosť národných síl, ktorá sama o sebe suverenite Slovenskej republiky a to vo všetkých oblastiach spoločensko-ekonomického a politického života neprospieva, ba naopak, škodí mu tak na domácej politickej scéne ako aj v zahraničí.

Sme toho názoru, že hoci sme relatívne mladí, bez reálnych politických a marketingových skúseností, máme medzi sebou dostatok odborne skúsených a vzdelaných mladých ľudí, ktorí sú schopní byť reálnou národnou stranou Patriotov. 

S touto víziou sme oslovili dlhoročného sudcu a súčasného nezávislého europoslanca JUDr. Miroslava Radačovského, aby bol „tvárou“ našej novovzniknutej strany. Zastupuje Slovensko v Európskom parlamente, má reálne skúsenosti s bojom proti nespravodlivosti a je nezávislý europoslanec bez politickej príslušnosti. 

Považujeme za potrebné zdôrazniť náš reálny ambiciózny plán, spočívajúci v prispôsobení sa súčasným spoločensko-ekonomickým trendom digitálneho veku, ekologicky čistého zeleného Slovenska, sociálnej spravodlivosti a prosperity, zodpovedného globálneho partnerstva v európskom spoločenstve suverénnych národných štátov, demilitarizácie Európy, ochrany tradičných kultúrnych hodnôt Slovenska a pamäti národa. 

Predovšetkým je potrebné zvlášť zvýrazniť víziu tejto strany, že to nesmie byť strana jedného muža, že to musí byť strana rozhodujúca kolektívne a zvlášť to, že v politickej strane ako aj v prípadnom politickom pôsobení má byť 50% žien a 50% mužov. Podiel žien na politickom a verejnom živote je v súčasnosti minimálny. V 21. storočí je to absolútne neakceptovateľné. V budúcej možnej strane je nutné 50%-né zastúpenie žien a mužov, nezaťažených žiadnou politickou minulosťou.

Programovo a ideologicky musí byť strana akceptovateľná všetkými politickými subjektami, akceptovaná v zahraničí na sever, juh, východ a západ. Strana bez takejto akceptácie nemá žiadny spoločensko-politický zmysel, nech by mala voličskú podporu akúkoľvek. 

Dobrý obraz Slovenska v zahraničí, Európe a vôbec vo svete, hrdosť na svoju vlasť, je prvotným základným kritériom ekonomickej prosperity štátu a tým aj životnej úrovne občanov Slovenskej republiky. Akákoľvek politická strana alebo hnutie, ktorá nie je akceptovaná na domácej politickej scéne alebo v zahraničí je pre ďalšiu existenciu Slovenska nevhodná a svojím spôsobom zbytočná.